TESTAA myPARMia

Pilottiprojektina realistisissa olosuhteissa

1. Ota meihin yhteyttä

Var­aa aika kon­sul­taa­tio­ta­paa­mi­se­en kanssamme

3. Konfigurointi

myPARM on poh­jim­mil­ta­an mukau­tettu tarpei­sii­si, jot­ta voit testa­ta sen perusteellisesti.

2. Määrittele perusasiat

Sel­vitäm­me yhdes­sä, mitä toimin­to­ja tarvitset.

4. Testivaihe

Käyt­tä­jä­si testaa­vat myPARM-ohjel­mi­s­toa rea­lis­ti­sis­sa olosuhteissa.

Testaa ilman riskiä

Ens­im­mäis­essä tapaa­mi­s­essa mää­ritt­e­lem­me perus­to­imin­not, jot­ka pro­jekt­in­hallin­taoh­jel­mis­ton on kyet­tä­vä suo­ritt­a­ma­an. Näin voim­me mukau­ttaa jär­je­s­tel­män tarpei­sii­si, jot­ta voit testa­ta sitä opti­maali­sis­sa olos­uh­teis­sa. Tar­jo­a­m­me sin­ul­le tar­vitta­vat ohjel­mi­s­to­li­sen­s­sit sekä pil­ves­sä ole­van infra­struk­tu­urin tes­tiä var­ten. Mak­sat vain tekemi­stäm­me muu­tok­sis­ta käyttämäm­me ajan perus­teel­la – tämä maksu vähen­ne­tään koko­nais­kus­tan­nuk­sis­ta, jos teet til­auk­sen myöhemmin.

Ota meihin yhteyttä

Var­aa aika kon­sul­taa­tio­ta­paa­mi­se­en kanssamme.

Määrittele perusasiat

Sel­vitäm­me yhdes­sä, mitä toimin­to­ja tarvitset.

Konfigurointi

myPARM on poh­jim­mil­ta­an mukau­tettu tarpei­sii­si, jot­ta voit testa­ta sen perusteellisesti.

Testivaihe

Käyt­tä­jä­si testaa­vat myPARM-ohjel­mi­s­toa rea­lis­ti­sis­sa olosuhteissa.

Testaa ilman riskiä

Ens­im­mäis­essä tapaa­mi­s­essa mää­ritt­e­lem­me perus­to­imin­not, jot­ka pro­jekt­in­hallin­taoh­jel­mis­ton on kyet­tä­vä suo­ritt­a­ma­an. Näin voim­me mukau­ttaa jär­je­s­tel­män tarpei­sii­si, jot­ta voit testa­ta sitä opti­maali­sis­sa olos­uh­teis­sa. Tar­jo­a­m­me sin­ul­le tar­vitta­vat ohjel­mi­s­to­li­sen­s­sit sekä pil­ves­sä ole­van infra­struk­tu­urin tes­tiä var­ten. Mak­sat vain tekemi­stäm­me muu­tok­sis­ta käyttämäm­me ajan perus­teel­la – tämä maksu vähen­ne­tään koko­nais­kus­tan­nuk­sis­ta, jos teet til­auk­sen myöhemmin.

Tämän saat testivaiheessa

2–3 kuukau­den tes­ti­jak­son ajak­si tar­jo­a­m­me sin­ul­le kai­ken, mitä tar­vits­et ohjel­mis­ton testaa­mi­se­en. Omaa IT-osa­s­toa ei tar­vi­ta, joten pää­set alkuun pienel­lä vaivalla.

  • täy­del­li­nen infra­struk­tu­uri pil­ves­sä ilmaiseksi
  • perus­ko­ko­on­pa­no ja ens­im­mäi­set yksit­täi­set säädöt
  • ilmais­et lisen­s­sit kai­kil­le käyttäjille
Implementation plan pilot

Pyydä tapaaminen nyt!