TEHTÄVÄNHALLINTA

R

Optimoi tiedon ja tehtävien kulku

R

Suunnittele, tarkkaile, priorisoi, seuraa tehtäviä

R

Määritä vastuualueet

SUUNNITTELE

Suun­nit­te­le teh­tä­vät tehok­kaas­ti, sel­ke­äs­ti ja ymmär­ret­tä­väs­ti – ja täl­lä taval­la opti­moi tie­don­kul­ku joh­don, joh­t­a­ji­en ja työn­te­ki­jöi­den välil­lä päi­vit­täis­essä liiketoiminnassa.

R

Tallenna, kuvaile ja ajoita tehtäviä

R

Yhdistä tehtäviä

pro­jek­ti­en tai mui­den esi­nei­den kans­sa, esim. pro­ses­sit, ohjel­mat, ris­kit, mahdollisuudet

R

Määritä tehtäväpaketit

Creating a task in the myPARM project management software

SUORITA + OHJAA

Esi­mie­henä seu­r­aat teh­tä­vi­en tilaa ja reago­it muut­tuvi­in til­ant­ei­si­in. Työn­te­ki­jä­nä rapor­to­it teh­tä­vän edis­ty­mi­se­stä tai valmistumisesta.

R

Priorisoit tehtävät

R

Määritä vastuita

R

Luo to-do ‑listoja

R

Raportoi edistymisestä

R

Säilytä asiakirjoja

Storing of documents in the project management software myPARM

ARVIOI

Pidä aina sil­mäl­lä teh­tä­vie­si nyky­istä tilaa. Tun­nis­ta poik­ke­am­at suun­ni­tel­masta, jot­ta voit reago­i­da välit­tö­mäs­ti. Saat yleis­kats­auk­sen kai­kis­ta teh­tävi­stä sel­keil­lä Kan­ban-tau­luil­la, rapor­teil­la ja ohjaamoilla.

R

Arvioinnit

Kan­ba­nin tau­luis­sa, rapor­tei­ssa ja ohjaamoissa

Task overview in the project management software myPARM