RESURSSIENHALLINTA

R

Resurssien suunnittelu ja kohdentaminen

R

Pullonkaulojen ja ristiriitojen tunnistaminen

R

Arviointi yksittäisissä kojelaudoissa

SUUNNITTELE

Sel­vi­tä eri pro­jek­ti­en res­urs­si­tar­peet ja koh­den­na tar­vitta­vat res­urs­sit – oli­pa kyse sit­ten työn­te­ki­jöi­stä, rooleis­ta, osaa­mi­ses­ta tai yksit­täi­si­stä resursseista.

R

Määritä resurssivaatimukset

R

Määrää resurssit

R

Poissaolojen suunnittelu / hyväksyntä

esim. lomat ja vanhempainvapaat

Resource management in myPARM

SUORITA + OHJAA

Tar­kis­ta res­urs­si­en käyt­tö mil­loin tahan­sa ja tun­nis­ta pullon­kau­lat ja res­urs­si­ris­t­irii­dat jo var­hai­sessa vai­he­es­sa sekä vapaat kapa­si­tee­tit – pro­jek­t­i­ta­sol­la, mut­ta myös yksit­täi­sis­sä koje­lau­dois­sa roo­lis­ta riip­pu­en, esim.

Työntekijät

Työai­kat­au­lut

PMO:t, projektipäälliköt, ohjelma- ja portfoliopäälliköt, tiiminvetäjät

Pro­jek­ti­en res­urs­si­tar­ve ver­rat­tu­na käy­tettävis­sä ole­va­an kapa­si­teet­ti­in, tai suun­ni­tel­man ja todel­li­sen tilan­te­en ver­tailun välil­lä (koke­muk­set)

Linjapäälliköt

Orga­ni­saa­ti­oyk­si­kön työ­mää­rän suunnittelu

R

Tunnista resurssiristiriidat

R

Tunnista pullonkaulat

R

Kapasiteettien yleiskatsaus

ARVIOI

Yksi­ty­is­koh­t­ai­set koje­lau­tat ja rapor­tit mah­dol­lista­vat tar­kan arvio­in­nin res­urs­si­en käy­t­östä. Opi arvok­kai­ta ope­tuk­sia tule­via pro­jek­te­ja var­ten ver­tail­e­mal­la suun­ni­tel­mia todel­li­se­en tilanteeseen

R

Vertaile

res­urs­sivaa­ti­mus ver­rat­tu­na käy­tettävis­sä ole­va­an kapasiteettiin

R

Suunnitelmat verrattuna todelliseen tilanteeseen

Koke­muk­set

R

Käyttöaste

res­urs­seis­ta tai organisaatioyksiköstä