RATKAISUSI

R

Upottaminen infrastruktuuriisi

R

Sopeutuminen yritykseesi

R

Personointivaihtoehdot

KONFIGUROINTI

Joka­i­nen yri­tys on ainut­laatui­nen. Sik­si halu­am­me ohjel­mi­s­tom­me sopi­van täy­del­li­ses­ti yri­tyk­see­si ja sen yksil­öl­li­si­in tarpei­si­in. Yhdes­sä kans­sasi mää­ritäm­me tar­vitta­vat kon­fi­gu­r­aa­ti­ot ja inte­gro­im­me ole­mas­sa ole­vat, vaki­in­tuneet rat­kai­su­si jär­je­s­tel­mään. Käy­tä kaik­kia myPARM-toimin­to­ja tai valit­se yksit­täi­siä – ja täy­den­nä nii­tä yri­tyk­ses­sä­si hyvik­si osoit­taut­un­eil­la ohjelmistoratkaisuilla.

  R

  Helppo integrointi olemassa olevaan infrastruktuuriin

  yli 30 vakio­lii­tännän ansiosta

  R

  Keskittyminen olennaiseen

  mukau­tt­a­mal­la moduulit tar­pei­de­si mukaan

  R

  Tietojen tuonti

  esim. MS Pro­jec­tis­ta, Pri­ma­veras­ta, SAP:sta, Ora­cles­ta, Sages­ta, Abacuksesta

  R

  Kätevä tietojen vienti

  ylei­sis­sä muo­dois­sa, esim. Excel, Power­Point, Word, PDF tai XML

  Architecture of the myPARM project management software

  MUKAUTTAMINEN

  myPARM voida­an rää­tä­löi­dä yri­tyk­sel­le­si sopivak­si – ilman ohjel­mo­in­tia. Teem­me miel­el­l­äm­me ase­tuk­set puo­le­stasi – tai voit yksin­ker­tai­ses­ti muo­ka­ta nii­tä itse.

  R

  Prosessit ja projektimallit

  R

  Ylimääräisiä tietokenttiä

  R

  Raportteja

  R

  Kojelautoja

  PERSONOINTI

  Yksit­täi­s­il­lä käyt­tä­jil­lä on eri­lai­set tar­peet ja miel­tymyk­set. Sik­si he voi­vat mukau­ttaa myPARM:ia vastaa­ma­an yksil­öl­li­siä tar­pei­ta­an yri­tyk­sen­sä sal­li­mi­en para­me­trien rajoissa.

  R

  Raportit

  R

  Kojelaudat

  R

  Suosikit

  R

  Vakiokommentit / tekstimoduulit

  R

  Automaattinen mukautuminen

  pro­sess­eis­ta ja syöttörajoitteista