RAPORTOINTI

R

Intuitiivinen raportin luominen

R

Syötä lisätiedot manuaalisesti

R

Vakiotietojen vienti ja tuonti

SUUNNITTELU

Käy­tä esikon­fi­gu­roitua rapor­to­in­tia par­hai­den käy­tän­tö­jen mukai­ses­ti tai suun­nit­te­le omia mukau­tettu­ja raport­te­ja ja kojet­au­lu­ja. Vaih­toeh­toi­ses­ti voit tuo­da tie­to­ja eri läht­ei­stä vakio­lii­tän­tö­jen kau­t­ta tai syöttämäl­lä tie­to­ja manuaalisesti.

R

Vakioraportit

esim. pro­jek­tin tilara­port­ti, käyt­tö, talousraportit

R

Raportin suunnittelija

omien raport­ti­en luomiseen

R

Kojelaudan konfiguraattori

omien kojel­au­to­jen ja näky­mi­en luomiseen

R

Tietojen tuonti standardiliitäntöjen kautta

kol­man­si­en osa­puo­li­en tuott­ei­si­in ja kol­man­si­en osa­puo­li­en tuott­eis­ta, esim. Micro­soft, SAP, Sage, Abacus

Report Designer

ARVIOI

Hanki ajan­ta­sai­set ana­lyy­sit mil­loin tahan­sa ja rikas­ta nii­tä laadul­li­s­il­la lisäar­vio­inn­eil­la saa­dak­se­si katta­van kokonaiskuvan.

R

Vakioraportit tai omat raportit

R

Reaaliaikaiset analyysit

R

Rikasta raportointia

laadul­li­s­il­la arvioinneilla 

R

Manuaalinen tietojen syöttö

R

Yhteys kolmansien osapuolien järjestelmiin

stan­dar­di­lii­tän­tö­jen, ole­mas­sa ole­van tieto­va­raston tai min­kä tahan­sa vaih­to­a­lustan kautta

R

Tietojen vienti yleisissä muodoissa

esim Excel, Power­Point, Word, PDF, XML jne.

Reporting in the myPARM project management software