PROJEKTINHALLINTA

R

Perinteinen, ketterä (agile) tai hybridiprojektinhallinta

R

Käyttö PMO:ssa

R

Yksittäinen projekti, moniprojekti ja ohjelman hallinta

VALMISTELE

Jo ennen pro­jek­tin val­mi­s­te­lu­vai­heen alka­mis­ta myPARM tukee sinua ideo­iden hal­linnas­sa. Val­mi­s­te­le hank­kei­ta jättämäl­lä hanke-ehdo­tuk­sia ja hal­lin­no­imal­la tai hyväk­sy­m­äl­lä nii­tä. Mää­rit­te­le tär­ke­ät vaa­ti­muk­set etukäteen.

R

Vaatimusten hallinta

R

Hankkeiden ehdotus

esittämi­nen ja hallinta

R

Ideoiden hallinta

Project structure mapped in the project management software myPARM

SUUNNITELU

Suun­nit­te­le pro­jek­tit täy­sin toi­v­ei­de­si ja tar­pei­de­si muka­an. myPARM-pro­jekt­in­hallin­taoh­jel­mis­to tukee vaki­in­tun­ei­ta menetel­miä ja stan­darde­ja, kuten PRINCE2, PMBOK (PMI) tai ICB (IPMA), sekä yksit­täi­siä yri­tyskoh­t­aisia pro­ses­si­mal­le­ja. Käy­tä omia pro­jek­ti­mal­le­ja­si tai käy­tä tuon­ti- ja vien­ti­to­imin­to­ja MS Project‑, Pri­ma­ve­ra- tai XML-formaateissa.

R

Aikataulu ja kustannussuunnittelu

R

Prosessin suunnittelu

sis. Gantt, virstan­pyl­väi­den suun­nit­te­lu, kriit­ti­nen pol­kua­nalyy­si jne.

R

Resurssien suunnittelu

R

Analysoi riippuvuudet

pro­jek­teis­sa

R

Kanban taulut

Projektstatus und Meilensteintrendanalyse

SUORITA + OHJAA

Pro­jek­tin toteu­tuk­sen aika­na myPARM tukee sinua pro­jek­ti­vies­tin­näs­sä sekä teh­tä­vi­en­hal­linnas­sa. Hen­kil­öko­h­tai­nen to-do ‑lis­ta tar­jo­aa nopean yleis­kats­auk­sen eri pro­jek­ti­en ajan­koh­t­ai­sis­ta teh­tävi­stä. Mukau­ta käyn­nis­sä ole­via pro­jek­te­ja muut­tuvi­in olos­uh­tei­si­in mil­loin tahansa.

R

Projektiviestintä

R

Tehtävien hallinta

R

Muutos ja täydennyshallinta

ARVIOI

Pidä sil­mäl­lä pro­jek­ti­si nyky­istä tilaa mil­loin vaan. Tun­nis­ta poik­ke­am­at suun­ni­tel­masta ja reagoi niihin välit­tö­mäs­ti. Luo infor­ma­tiivi­sia raport­te­ja, tilara­port­te­ja ja ana­lyy­se­ja yhdellä klik­kauk­sel­la ja vie ne ylei­si­in tiedostomuotoihin.

R

Projektin ohjaus

R

Laskutus

R

Tietojen vienti

ylei­sis­sä muo­dois­sa, kuten esim. Excel, PPT, Word, PDF, XML jne.

R

Projektiraportit

(tilara­por­tit, tavoi­te-todel­li­nen til­an­ne ‑ana­lyy­sit, res­urs­si­en käyt­tö jne.)