PROJEKTIN OHJAUS

R

Ylläpidä selkeä yleiskuva avainindikaattoreista

R

Esikonfiguroidut kojelaudat

R

Tietojen vienti yleisissä muodoissa

KONFIGUROINTI

Valit­se val­miik­si mää­ri­tetty­jen hallin­ta­pa­nee­li­en ja raport­ti­en välil­lä tai suun­nit­te­le omat yksit­täi­set näky­mät. Tuo tie­to­ja kirjanpitojärjestelmistä.

R

Esikonfiguroidut kojelaudat ja raportit

kes­kit­ty­en eri­tyises­ti rahoitukseen

R

Kojelaudan konfiguraattoriääritysohjelma

luo­d­ak­se­si omia kojel­au­to­ja ja näkymiä

R

Erilaisia käyttöliittymiä

kir­jan­pi­toon ja mui­hin kol­man­nen osa­puo­len järjestelmiin

Project controlling in the myPARM project management software

ARVIOI

Hal­lit­se las­ku­ja ja saa­pu­via maks­u­ja saa­dak­se­si yleis­ku­van raho­itus­pro­jek­tin avain­in­di­kaat­to­reis­ta. Luo ajan­ta­sai­sia ana­lyy­se­ja ja raport­te­ja pro­jek­tin avain­in­di­kaat­to­reis­ta mil­loin tahansa.

R

Hallitse laskuja ja saapuvia maksuja

R

Analysoi budjetit

R

Ad hoc ‑raportointi

R

Ansaittujen arvojen analyysit

R

Tietojen vienti yleisissä muodoissa

kuten Excel, Power­point, Word, PDF, XML jne.

Project controlling in the myPARM project management software