PORTFOLION HALLINTA

R

Projekteille, tuotteille, palveluille tai brändeille

R

Toimialasta riippumaton sovellus

R

Ohjelmien ja portfolioiden vertailu

SUUNNITTELE

Suun­nit­te­le kaik­ki pro­jek­tit ja ohjel­mat orga­ni­saa­ti­oss­asi. Arvioi uusi­en ideo­iden, aloit­tei­den ja pro­jek­ti­en mah­dol­li­suudet ja ris­kit oik­ei­den pää­t­ös­ten tekemi­sek­si. Simu­loi ja prior­i­soi määr­äl­lis­ten ja laadul­lis­ten kri­tee­ri­en perusteella.

R

Käyttäjän määriteltävissä olevat tuloskartat

stra­te­gis­ta arvio­in­tia varten

R

Analyysitoiminto

R

Simulointitoiminto

R

Priorisointitoiminto

Creating a portfolio in the project management software myPARM

SUORITA + OHJAA

Hal­lit­se port­fo­li­o­ta­si hank­kei­den ja ohjel­mi­en nykyisen tilan perusteella.

R

Käynnistä toimenpiteitä ja aloitteita samantien

R

Portfolion ja ohjelmien kojelaudat

yleis­kats­auk­sel­la pro­jek­teis­ta tai kohteista

ARVIOI

Tar­kis­ta port­fo­li­o­si suo­ri­tus­ky­vyn ja tavoit­tei­den saa­vutta­mi­sen suh­teen. Ver­taa ope­ra­tiivi­sia ja stra­te­gi­sia indi­kaat­tor­ei­ta useis­sa eri ulottuvuuksissa.

R

Käyttäjän määriteltävissä olevat mittarit

laadul­li­nen ja määrällinen

R

Näyttö

vapaas­ti kon­fi­gu­roita­vis­sa BCG-matriisin perusteella

R

Raportointi

R

Tietojen vienti

ylei­sis­sä muo­dois­sa esim. Excel, PPT, Word, PDF, XML, jne.

R

Vakioliitännät

tie­to­jen tuon­tia var­ten, esim. MS Pro­jec­tis­ta, Pri­ma­veras­ta, Exce­listä, CSV:stä

Strategic evaluation of a portfolio in the project management software myPARM