AJAN JA KULUJEN TALLENNUS

R

Työtuntien ja poissaolojen kirjaaminen

R

Kulujen kirjaaminen

R

Muiden kustannusten kirjaaminen

VALMISTELE

myPARM tukee sinua lukui­s­il­la vaih­toeh­doil­la, jot­ta voit kir­ja­ta pro­jek­ti­ku­lut hel­pos­ti ja jousta­va­sti. Käy­tä eri­lai­sia työai­k­a­mal­le­ja ja kalen­te­rei­ta, pidä kus­tan­nu­s­kir­jaa ja hel­po­ta työ­täsi vakio­kom­ment­ti­en, tek­s­ti­mo­duulei­den ja suo­sik­ki­en avulla.

R

Erilaisten työaikamallien ja kalenterien kartoitus

R

Ylläpidä vakiokommentteja ja tekstimoduuleja

R

Kustannustasojen ylläpito

oma­an työ­hön, mate­riaa­lei­hin, kului­hin ja ulko­puo­li­si­in pal­velui­hin sekä yksit­täi­si­in kus­tan­nus­la­jei­hin sis. valuut­tayk­sik­kö ja ALV-kanta

R

Aikatyyppien ylläpito sis. lisämaksut

R

Suosikkien luominen

Time and expense recording in the myPARM project management software

SUORITA + OHJAA

Tal­len­na työajat ja kus­tan­nuk­set nopeas­ti ja helposti.

R

Kirjaa työajat ja poissaolot

R

Kulujen tallennus

sis. kuit­ti­en lataamisen

R

Muiden kustannusten kirjaaminen

esim. mate­riaali- ja ulkoi­set kus­tan­nuk­set, myös eri valuutoissa

R

Tili projekti- ja/tai organisaatiotasolla

R

Näyttö taulukko- tai kalenterinäkymässä

ARVIOI

Ylläpi­dä sel­kea yleis­ku­va pro­jek­tin ajois­ta ja kus­tan­nuk­sis­ta. Luo perus­ta olen­nai­s­il­le joh­topäät­öks­il­le res­urs­si­en suun­nit­te­lussa rapor­to­imal­la jäl­jel­lä ole­vas­ta työstä.

R

Erilaisia raportteja ja arvioita kojelaudoissa