PÄÄTOIMINNOT

myPARM:n PÄÄTOIMINNOT

myPARM:n eri toimin­not ovat modu­la­ari­sia. Pää­tä yksit­täi­si­stä toimin­nois­ta tai käy­tä nii­tä kaik­kia – yksil­öl­lis­ten tar­pei­de­si muka­an. Pää­to­imin­to­ja täy­den­tä­vät monet eri­lai­set tuki­to­imin­not, jot­ka inte­gro­ida­an jär­je­s­tel­mään sin­ul­le ilmaiseksi.

Icon project management

PROJEKTINHALLINTA

Icon portfolio management

PORTFOLION HALLINTA

Icon resource management

RESURSSIENHALLINTA

Icon time recording

AJAN JA KULUJEN KIRJAUS

Icon own infrastructure

RATKAISUSI

Puzzle main functions of myPARM
Icon task management

TEHTÄVIEN HALLINTA

Icon controlling

PROJEKTIN OHJAUS

Icon reporting

RAPORTOINTI

Icon invoicing

LASKUTUS

MIKSI myPARM?

Saat läpi­nä­ky­vää tietoa talou­des­ta, res­urs­seis­ta ja suo­ri­tus­ky­vy­stä mil­loin tahansa.

Räätälöity projektin hallinta

Klas­si­nen, ket­te­rä (agi­le) tai hybridihallinta

Helposti integroitava

Yksil­öl­li­ses­ti sovi­tettu tei­dän tarpei­si­in ja infrastruktuuriin

Aikaa säästäva operaatio

Web-poh­jai­nen, intu­i­tiivi­nen, prosessiohjattu

Swiss army knife with little men on the blades

TUKITOIMINNOT

Olem­me inte­groi­neet hyö­dyl­li­siä toimin­to­ja myPARM-jär­je­s­tel­mään tar­jotak­sem­me sin­ul­le par­ha­an mah­dol­li­sen tuen työs­sä­si, ilmaiseksi.

  • Ris­ki­en ja mah­dol­li­su­uk­si­en hallinta
  • Laadun­hallin­ta
  • Asia­kir­jo­jen hallinta
  • Rää­tä­löin­ti ja personointi
  • Rapor­tin suunnittelija
  • Sovel­tuu kan­sain­vä­li­se­en käyt­töön eri juri­di­s­il­le
    henkilöille/asiakkaille, eri valuu­toil­la ja kielillä

PARASTA PALVELUA

Olem­me aina tavoi­tet­ta­vis­sa vastaa­ma­an sinun kysym­yk­sii­si ja rat­kai­se­ma­an ongel­mia­si.
Annam­me miel­el­l­äm­me katta­va­sti neu­vo­ja myPARM:n toimin­nois­ta tai esitt­e­lem­me sin­ul­le ohjel­mi­s­toa online-kokouks­es­sa, jot­ta saat hyvän käsi­tyk­sen eri vaihtoehdoista.

KOKEILE NYT

Pyydä pilottihanketta