Digitalisoi projektisi ja
portfoliosi hallinnan!

Excelistä ja yrityksen sisäisestä kehityksestä
ammattimaiseen ratkaisuun.

R

Tee jär­ke­viä päät­öksiä kes­ki­te­tyl­lä, päi­vit­täin päi­vi­te­tyl­lä tie­dol­la talou­des­ta, res­urs­seis­ta ja suorituskyvystä

R

Tun­nis­ta pullon­kau­lat ja poik­ke­am­at suun­ni­tel­masta ja reagoi niihin var­hai­sessa vaiheessa

R

Toteu­ta pro­jek­tit tehok­kaas­ti ja jäsennel­lys­ti kus­tan­nuk­sia, laa­tua ja aikaa noudattaen

Presentation of project management areas of knowledge such as cost, time, scope, human resources, risks, quality and communication with icons and a manager touching virtual screen

Ratkaisumme projektien ja portfolion hallintaan.

 • Ket­te­rään (agi­le), hybri­di- ja klas­si­se­en pro­jekt­in­hallin­ta­an sekä PMO:een
 • Ohjel­mis­to, joka mukau­te­ta­an yksil­öl­li­ses­ti tarpei­sii­si ja infrastruktuuriisi
 • Web-poh­jai­nen, intu­i­tiivi­nen, prosessiohjattu

Parm AG on tar­jon­nut ohjel­mi­s­to­ja moni­pro­jek­ti­en ja port­fo­li­o­iden hallin­ta­an sekä stra­te­gio­iden toteutta­mi­se­en yli 25 vuo­den ajan, ja luo koko yri­tyk­sen katta­vaa läpi­nä­ky­vy­yt­tä joh­don­mu­kai­sen joht­amis­jär­je­s­tel­män ja aihe­koh­t­a­is­ten ohjaa­mo­iden ansiosta.

Yhtey­den­pi­toa yri­tysjoh­don ja päi­vit­täis­to­iminn­an välil­lä tue­ta­an yhdes­sä järjestelmässä.

Mon­in­ker­tai­ses­ti pal­kit­tu ohjel­mi­s­tom­me tukee yli 25.000:ä käyt­tä­jää maailm­an­laajui­ses­ti kai­kis­sa stra­te­gia­an, pro­jek­tei­hin, res­urs­sei­hin ja raho­ituk­se­en lii­t­ty­vis­sä hallintotehtävissä.

Kaik­ki mitä sinun tulee tie­tää myPARM-pro­jekt­in­hallin­taoh­jel­mi­s­to­s­ta on tiivi­stetty tuo­te-esit­tees­säm­me.

Parm-tuotteet ovat käytössä ympäri maailmaa

Overview of some customers of Parm AG
World map showing locations of Parm customers

MyPARM-ratkaisut soveltuvat niin pienille, keskisuurille kuin myös suurille yrityksille eri toimialoilla, koska ohjelmistot räätälöidään yksilöllisiin tarpeisiin ja rooleihin.

Icon Industry

TEOLLISUUDET

Auto‑, sähkö‑, IT‑, energia‑, lääke‑, elintarvike‑, raken­nus- ja tuo­t­an­to­teol­li­suus sekä toimittajat

Icon Service

PALVELUT

Pankki­to­imin­ta, suun­nit­te­lu, ter­vey­den­huol­to, konsultointi

Icon Organization

ORGANISAATIOT

Val­ti­on virastot, toimi­s­tot, voit­toa tavoitt­e­le­mat­to­mat järjestöt

Käytä tunnettuja projektinhallintamenetelmiä tai suunnittele omia prosessejasi – myPARM on yksilöllisesti mukautettavissa työmenetelmiisi.

PRINCE2

Hermes

PMI

Scrum

DIN

Asiakas referenssit

Amberg Engineering AG

“myPARM on mei­lle paras rat­kai­su, sil­lä se on ver­k­kopoh­jai­nen rat­kai­su, joka voida­an ottaa käyt­töön kan­sain­vä­li­ses­ti. Se on jousta­va­sti käy­tettä­vä ja tar­jo­aa aina ajan­ta­sai­sen ja läpi­nä­ky­vän yleis­ku­van pro­jek­ti­en rahoituksesta.”

Ste­fan Hosang, CEO of Amberg Engi­nee­ring AG

Amberg Group

“Olem­me raken­ta­neet kom­pleksisen ERP-ympä­ris­tön tun­nus­lau­se­en “lajin­sa paras” muka­an. Tämä tar­koit­taa, että olem­me yhdi­stä­neet monia eri­lai­sia sovel­luk­sia raja­pin­noil­la. Parm oli muka­na kehit­te­lys­sä alus­ta alka­en. Raken­nu­sal­an koke­mus­ta omaavat työn­te­ki­jät pystyiv­ät tar­jo­a­ma­an mei­lle opti­maali­sen tuen. Työs­ken­te­lem­me tiivi­is­sä yht­eis­työs­sä kos­ki­en jatkokehitystä.Tällä taval­la mukau­tuk­set voida­an toteut­taa nopeas­ti ja pienel­lä vaivalla.Arvostamme ker­ta toi­sen­sa jäl­k­een myös mut­ka­ton­ta, nopeaa ja asi­ant­un­te­vaa tukea joka­päiväi­si­in ongel­mi­in ja raken­te­em­me suuri­in huoltotöihin.”

Sus­an Amberg, Head of IT

CSD Ingenieure AG

“Valit­se­mal­la myPARM:in valitsim­me oike­an tuot­teen. Nykyään joh­to saa luo­tett­a­vaa ja ajan tasal­la ole­via luku­ja aina, kun he tar­vits­evat nii­tä. Työn­te­ki­jöi­den työtun­tien kir­jaa­mi­nen on hyvin rat­kais­tu ja IT-kus­tan­nuk­set ovat alhaiset.”

Bern­hard Mat­ter, Mem­ber of Manage­ment & Syl­va­in Jol­liet, Respon­si­ble of Finan­ces & Con­trol­ling, CSD Inge­nieu­re AG

ISS Gruppe

”myPARM:n tär­kein etu: pro­jek­tin las­ku­tus­tie­dot löy­ty­vät kaik­ki yhde­stä tie­to­kan­nasta. Pro­jek­tin yleis­kat­s­aus tar­jo­aa hel­pon pää­syn tie­toi­hin pro­jek­ti­pääl­li­köil­le. Joka­i­nen käyt­tä­jä pää­see käsik­si reaa­li­ai­kai­si­in tie­toi­hin­sa oman roo­lin­sa perusteella.”

VGF – Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH

“Parm AG:n kon­sul­tit oli­vat sitou­t­un­ei­ta ja osaa­via kump­pan­ei­ta. myPARM on juuri se pro­jekt­in­hallin­ta­jär­je­s­tel­mä, jota ets­im­me. Jär­je­s­tel­mä ei ainoa­sta­an ota huo­mio­on VGF:n eri­ty­iso­los­uh­tei­ta, vaan myös kuva­staa niitä.”

Mer­we Maas & Dr. Dirk Dali­chau
NA42 – Orga­niz­a­tio­nal Deve­lo­p­ment & Qua­li­ty Management

Emch+Berger Gruppe

“Ets­im­me nykyai­kais­ta pro­jek­ti­kir­jan­pi­to­jär­je­s­tel­mää, joka vas­tai­si tar­peit­am­me mah­dol­lis­im­man vähäi­sin muu­toksin ja laajen­nuksin. Ja tie­ty­sti tie­to­jen siir­to oli tär­keä asia. myParm täyt­ti nämä vaa­ti­muk­set par­hai­ten. Eri­tyises­ti sää­tö­jä tar­vit­ti­in huo­matta­va­sti vähem­män kuin muis­sa jär­je­s­tel­mis­sä. Toi­sin kuin monet vastaa­vat tuot­teet, myPARM on val­miik­si jo täy­sin ver­k­kopoh­jai­nen – tär­keä etu mei­lle. Parm AG ‑tiimin esi­tyk­sen perus­teel­la saim­me vai­ku­tel­man, että he ymmärs­iv­ät tar­peem­me par­hai­ten ja että Parm pystyi­si toteutta­ma­an tie­don­siir­rot, raja­pin­nat, rää­tä­löin­nit ja paran­nuk­set kus­tan­nuste­hok­kaas­ti. Koko tie­don­siir­to­pro­ses­si sujui odo­te­tus­ti ja ohjel­mis­to on nyt ollut mene­s­tyk­sek­kääs­ti käy­tös­sä vii­si vuotta.”

Mat­thi­as Hal­di­mann
Direc­tor Emch+Berger Immo­Con­sult AG

Consulaqua Hamburg Beratungsgesellschaft mbH

“CON­SU­LAQUA käyt­tää myParm-ohjel­mi­s­toa työa­jan kir­jaa­mi­se­en, työai­ka­ti­li­en hallin­ta­an, pro­jek­ti­to­imek­si­an­to­jen ohjauk­se­en, kapa­si­tee­tin suun­nit­te­luun osa­na liiketo­imin­ta­su­un­ni­tel­man val­mi­s­te­lua sekä val­von­ta­an. Olem­me erit­täin tyy­ty­väi­siä asia­kas­pal­veluun. Kysymykset/ongelmat rat­kai­sta­an aina asi­ant­un­te­vas­ti ja nopeasti.”

Dipl.-Geol. Leo­nar­do van Straa­ten
CEO CON­SU­LAQUA Hamburg

WSP Suisse AG

“MyPARM-asi­antun­ti­joiden kor­kea osaa­mi­nen ja sitou­tumi­nen mah­dol­lis­ti PM-rat­kai­sun nopean muun­ta­mi­sen ja laajen­ta-misen ideo­idem­me muka­an. Yri­tyskoh­t­ai­set vaa­ti­muk­sem­me toteu­tet­ti­in osaa­val­la ja suor­aviivai­sel­la tavalla.”

Ali Ihsan Dal­kan, Chair­man of the Board of Direc­tors of WSP Suis­se AG

myPARM PM

Prosessikeskeistä moniprojektihallintaa

Modu­la­ari­nen web-poh­jai­nen myPARM-rat­kai­su kat­taa kaik­ki moni­pro­jek­ti­hal­linn­an osa-alueet pro­jek­tin alus­ta aina bud­je­to­in­ti­in, suo­ri­tus­ten kir­jaa­mi­se­en, pro­jek­tin toteu­tuk­se­en, val­von­ta­an ja las­ku­tuk­se­en saakka.

Eri­ty­istä huo­mio­ta on kiin­ni­tetty pro­jekt­in­hal­linn­an talou­del­li­se­en suo­ri­tus­ky­ky­yn. myPARM-rat­kai­su on roo­lei­hin perus­tu­va, jot­ta joka­i­nen yksit­täi­nen käyt­tä­jä saa juuri sitä olen­nais­ta tietoa, mitä hän pro­jek­ti­ty­ö­hön tar­vit­see. Sel­ke­ät graa­fi­set esi­tyk­set autta­vat käyt­tä­jää tul­kits­e­ma­an tie­to­ja nopeasti.

Puzzle main functions of myPARM

PÄÄTOIMINNOT YHDELLÄ SILMÄYKSELLÄ

PROJEKTIN HALLINTA

Suun­nit­te­le pro­jek­te­ja, toteu­ta ne ja hal­lit­se aina kulu­ja, ajan­käyt­töä, ris­ke­jä ja laa­tua. myPARM tukee ket­te­rää (agi­le), hybri­di- ja klas­sis­ta pro­jekt­in­hallin­taa sekä käyt­töä PMO:issa.

Toiminnot

 • Yksit­täi­set pro­jek­tit, moni­pro­jek­tit ja ohjel­man hallinta
 • Aikat­au­lu ja kulu­jen suunnittelu
 • Muutos- ja täydennysjohtaminen
 • Tukee yksit­täi­siä yri­tyskoh­t­aisia pro­ses­si­mal­le­ja sekä menetel­miä ja stan­darde­ja, kuten PRINCE2, PMBOK (PMI), ICB (IPMA)…

PORTFOLION HALLINTA

Tue kaik­kia orga­ni­saa­tio­si pro­jek­ti­en ja ohjel­mi­en suun­nit­te­lua analysointi‑, simu­loin­ti- ja prior­i­so­in­ti­to­imin­noil­la. Hal­lit­se ja seu­r­aa port­fo­li­o­ta­si hyvin asiois­ta peril­lä ole­val­la taval­la, aina sen­het­ki­sen tilan perusteella.

Toiminnot

 • Sovel­tuu pait­si pro­jek­tei­hin myös koh­teil­le, kuten tuot­teil­le, pal­veluil­le ja brände­il­le kai­kil­la toimialoilla.
 • Ohjel­mi­en ja port­fo­li­o­iden ver­tailu suo­ri­tus­ky­vyn ja stra­te­gis­ten tavoit­tei­den saa­vutta­mi­sen suhteen
 • Käyt­tä­jän mää­ri­tel­tävis­sä ole­vat tulos­kar­tat stra­te­gis­ta arvio­in­tia varten
 • Toimen­pit­ei­den ja aloit­tei­den suo­ra käyn­ni­stämi­nen ja seuranta

RESURSSIEN HALLINTA

Suun­nit­te­le ja tar­kis­ta työn­te­ki­jöi­den, orga­ni­saa­ti­oyk­si­köi­den, osaa­mi­sen tai yksil­öl­lis­ten sisäis­ten ja ulkois­ten res­urs­si­en käyttö.

Toiminnot

 • Mää­ri­tä resurssivaatimukset
 • Koh­den­na resurssit
 • Res­urs­sisu­un­nit­te­lun simu­loin­ti ja optimointi
 • Pullon­kau­lo­jen ja res­urs­si­ris­t­iriito­jen val­von­ta ja var­hai­nen havaitseminen

AJAN JA KULUJEN TALLENNUS

Kir­jaa ylös kai­ken­lai­set todel­li­set kus­tan­nuk­set pro­jek­tin kus­tan­nus­ten ver­tailua ja suo­ri­tus­ten edis­ty­mi­sen doku­men­to­in­tia varten.

Toiminnot

 • Työtun­tien ja pois­sao­lo­jen kirjaaminen
 • Kus­tan­nustal­len­nus sis. kuit­ti­en lataaminen
 • Mui­den kus­tan­nus­ten kuten mate­riaali- ja ulkois­ten kus­tan­nus­ten kir­jaa­mi­nen, myös eri valuutoissa
 • Val­von­ta pro­jek­t­i­ta­sol­la ja/tai organisaatiotasolla

TEIDÄN RATKAISUT

Rää­tä­löim­me myPARM-ohjel­mis­ton yri­tyk­se­si yksil­öl­li­si­in tarpei­si­in ja inte­gro­im­me jo ole­mas­sa ole­vat ratkaisut.

Toiminnot

 • Hel­ppo inte­gro­in­ti ole­mas­sa ole­va­an infra­struk­tu­uri­in yli 30 vakio­lii­tännän avulla
 • Jär­je­s­tel­män yksil­öl­li­nen rää­tä­löin­ti yri­tyk­sel­le­si (pro­ses­sit, lisä­ken­tät, rapor­tit, gra­fiikat, koje­lau­dat) ilman ohjelmointia
 • Kojel­au­to­jen ja raport­ti­en personointi

TEHTÄVIEN HALLINTA

Opti­moi infor­maa­ti­on kul­ku ja teh­tä­vät joh­don, joh­t­a­ji­en ja työn­te­ki­jöi­den välil­lä päi­vit­täis­essä työssä.

Toiminnot

 • Aikat­au­lu­ta teh­täviä, val­vo ja seu­r­aa niiden tilaa
 • Yhdi­stä teh­täviä pro­jek­tei­hin ja mui­hin koh­t­ei­si­in, kuten pro­ses­sei­hin, ohjel­mi­in, ris­kei­hin, mah­dol­li­su­uk­si­in jne.

PROJEKTIN OHJAUS

Pidä sil­mäl­lä pro­jek­ti­si avain­lu­ku­ja mil­loin ja mis­sä vaan.

Toiminnot

 • Esikon­fi­gu­ro­idut koje­lau­dat ja rapor­tit, jot­ka kes­kit­ty­vät eri­tyises­ti talouteen
 • Vie tie­dot ylei­sis­sä muo­dois­sa, kuten Excel, PPT, Word, PDF, XML jne.
 • Hal­lit­se las­ku­ja ja saa­pu­via maksuja
 • Ana­ly­soi budjetit

RAPORTOINTI

Luo eri­lai­sia arvio­ita nopeas­ti ja intu­i­tiivi­ses­ti rapor­tei­ssa ja koje­lau­dois­sa mää­rittämie­si tun­nus­lu­ku­jen perus­teel­la ja valit­se­mas­s­asi muodossa.

Toiminnot

 • Vaki­ora­por­tit, esim. pro­jek­tin tila, käyt­tö, talou­del­li­set raportit
 • Report Desi­gner mukau­tettu­ja raport­te­ja varten
 • Koje­lau­ta-kon­fi­gu­r­aat­to­ri omien kojet­au­lu­jen ja näky­mi­en luomiseen
 • Tie­to­jen vien­ti ylei­sis­sä muo­dois­sa, kuten Excel, PPT, Word, PDF, XML jne.
 • Tie­to­jen tuon­ti kol­man­si­en osa­puo­li­en tuott­eis­ta, kuten Micro­soft, SAP, Ora­cle, Sage, Aba­cus jne. on mahdollista

LASKUTUS

Luo las­ku­ja pro­jek­teil­le ja kir­jaa saa­pu­vat maksut.

Toiminnot

 • Las­ku­tus kus­tan­nus­ten, ker­ta­sum­man tai vähen­nyk­sen mukaan
 • Luo­mi­nen las­ku­tus­su­un­ni­tel­mi­en tai suor­al­as­ku­tuk­sen kautta
 • Sopi­mus­ten hallinta
 • Vapaas­ti mää­ri­tel­tävis­sä ole­vi­en myyn­ti­hintat­au­lu­ko­iden tai maksuai­kat­au­lu­jen käyt­tö, kuten HOAI, SIA, KBOB jne.

TUKITOIMINNOT – integroitu sinulle ilmaiseksi

Icon interfaces

VAKIO­LII­TÄN­NÄT

Micro­soft-tuot­teet, SAP, Ora­cle, Sage, Aba­cus jne.

Icon risk and opportunity management

RIS­KI­EN JA MAH­DOL­LI­SUUDEN HALLINTA

Icon quality management

LAADUN­HALLIN­TA

Icon document management

ASIA­KIR­JO­JEN HALLINTA

Icon Customisation

MUKAU­TUS

Yri­tyk­sen laajui­nen räätälöinti

Icon personalisation

PER­SO­NO­IN­TI

Yksil­öl­li­set säädöt

Icon report designer

RAPOR­TIN SUUNNITTELIJA

Icon multi client capable

KYKE­N­EVÄ MONI-ASIAKASOHJELMISTOLLE

Icon multilingual

MONI­KIE­LI­NEN

Icon multi currency

MONI-VALUUT­TAI­NEN

TUKITOIMINNOT – integroitu sinulle ilmaiseksi

Icon interfaces

VAKIO­LII­TÄN­NÄT

Micro­soft-tuot­teet, SAP, Ora­cle, Sage, Aba­cus jne.

Icon risk and opportunity management

RIS­KI­EN JA MAH­DOL­LI­SUUDEN HALLINTA

Icon quality management

LAADUN­HALLIN­TA

Icon document management

ASIA­KIR­JO­JEN HALLINTA

Icon Customisation

MUKAU­TUS

Yri­tyk­sen laajui­nen räätälöinti

Icon personalisation

PER­SO­NO­IN­TI

Yksil­öl­li­set säädöt

Icon report designer

RAPOR­TIN SUUNNITTELIJA

Icon multi client capable

KYKE­N­EVÄ MONI-ASIAKASOHJELMISTOLLE

Icon multilingual

MONI­KIE­LI­NEN

Icon multi currency

MONI-VALUUT­TAI­NEN

Testaa myPARM PM

Pilottiprojektissa saat

E

Ohjel­mis­to, joka on mukau­tettu tarpeisiisi

E

Käyt­tä­jä­kou­lu­tuk­sen

E

Lisen­s­sit testijaksolle

Sel­vi­tä ilman suur­ta ris­kiä, onko myPARM oikea pro­jekt­in­hallin­ta-ohjel­mis­to tarpei­sii­si ennen kuin teet lopul­li­sen päätöksen!

Pilot­ti­pro­jek­tis­sa voit arvio­i­da myPARM:n käyt­töö­no­ton vai­vaa yri­tyk­ses­sä­si ja ohjel­mis­ton hel­ppo­käyt­töi­sy­yt­tä. Sel­vi­tä, mitä toimin­to­ja käy­tän­nös­sä tar­vits­et ja miten ne pitäi­si suun­ni­tel­la, jot­ta ohjel­mis­to voida­an mukau­ttaa täy­del­li­ses­ti tarpeisiisi.

MyParmin sinulle tuomat edut

Icons AnyTime, AnyWhere, AnyDevice
R

Jär­je­s­tel­män asia­kas­koh­t­ai­set rää­tä­löin­ti­mah­dol­li­suudet (pro­ses­sit, lisä­ken­tät, rapor­tit, gra­fiikat, koje­lau­dat) ilman ohjelmointia

R

Hel­ppo upot­taa ole­mas­sa ole­va­an infra­struk­tu­uri­in yli 30 vakio­lii­tännän avulla

R

Erit­täin lyhyt toteu­tu­sa­ika. Esikon­fi­gu­ro­idut par­hai­den käy­tän­tö­jen rat­kai­s­ut toimia­lo­jen ja käy­te­tyn pro­jek­time­to­do­lo­gi­an muka­an mah­dol­lista­vat live-toiminn­an vain muut­amas­sa viikossa

R

Kes­ki­ty olen­nai­se­en yksil­öl­li­ses­ti kon­fi­gu­roita­vi­en ohjaa­mo­iden avulla

R

Hal­lin­nol­lis­ten pon­ni­ste­lu­jen mini­mo­imi­nen pro­ses­si­en ja syöt­tör­ajoi­te­sää­tö­jen auto­maat­ti­sen mukau­tta­mi­sen (rää­tä­löin­nin) avulla

R

Sääs­tää aikaa par­hai­den käy­tän­tö­jen ja itse mää­ri­tel­ty­jen pro­jek­tipoh­ji­en avulla

R

Intu­i­tiivi­sen käyt­tölii­t­ty­män ja opti­mo­idun pro­ses­sioh­jauk­sen läpi käy­vän käyt­tä­jäo­pa­st­uk­sen ansios­ta har­joit­te­lutar­pee­si on vähäistä

R

Web-poh­jai­nen jär­je­s­tel­mä, saatava­na pil­vi­pal­velu­na tai pai­kal­li­se­na sekä vuo­kra­mal­lil­la että kertaostona

R

Sovel­tuu kan­sain­vä­li­se­en käyt­töön eri juri­di­s­il­le henkilöille/asiakkaille, eri valuu­toil­la ja kielillä

OTA MEI­HIN YHTEYT­TÄ JA SAAT EI-SITO­VAN TARJOUKSEN

Walter Epple, contact person at Parm AG

Wal­ter Epp­le | Joh­don jäsen

Yksi­tyisy­yt­tä

Logo swiss made software
Gütesiegel Best of Branchensoftware 2013
Gütesiegel Best of E-Business 2013
Gütesiegel Best of Qualitätsmanagement 2013
Gütesiegel Serview